SHANGHAI UNIVERSITY OF

TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

สถาบัน: มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ (Shanghai University of Traditional Chinese Medicine) ก่อตั้งในปีค.ศ. 1956 เป็นหนึ่งในสี่ของสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีนที่ก่อตั้งหลังการสถาปนาประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้มีชื่อเสียงเป็นมหา วิทยาลัยชั้นนำในด้านการเรียนการสอนในสาขาการแพทย์แผนจีน โดยการบูรณาการความรู้ด้านการแพทย์แผนจีน การวิจัยในสาขาเวชศาสตร์จีนและวิทยาศาสตร์และบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในด้านคุณภาพการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพันธมิตร 4 แห่ง สถาบันวิจัย 8 แห่งและสถาบันวิจัยพันธมิตร 12 แห่ง มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนตั้งอยู่ในเขตวิจัยวิทยาศาสตร์และการศึกษา Zhanjiang High-Tech Park ในพื้นที่ผู่ตงใหม่ ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่สวยงามและมีอาคารเรียนที่ทันสมัยรวมถึง ศูนย์กีฬาและพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนจีน

ศูนย์การศึกษานานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ก่อตั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนโบราณให้กับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจ และรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์แผนจีน ในระยะเวลา 50 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งสถาบัน ศูนย์การศึกษานานาชาติแห่งนี้ได้ผลิตบุคลากรทางการแพทย์แผนจีนแล้วประมาณ 6,000 คน จาก 100 ประ เทศทั่วโลก และได้ฝึกอบรมนักศึกษาจากทั่วโลกโดยอ้างอิงกับระบบ ISO9001:2000 ซึ่งมหาวิทยาลัยการ แพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้เป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนแห่งแรกที่ได้รับ ISO9001:2000 ในปีค.ศ. 1999 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ผ่านการประเมินผล “National Excellent College of Undergraduate Education” และเป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ นอก จากนั้นศูนย์การศึกษานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ได้รับการมอบหมายจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมการฝังเข็มนานาชาติ โดยสอนใน 4 ภาษาคือภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่นและเกาหลี

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์

แผนจีนโบราณประมาณ 600 คนและมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 7,400 คน ซึ่งในจำนวนนั้นเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกประมาณ 349 คน ระดับปริญญาโท 827 คน ระดับปริญญาตรี 4,671 คนและระดับอื่นๆ ประมาณ 553 คน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้มีโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชา การกับสถาบันการศึกษาใน 14 ประเทศทั่วโลก นอกจากนั้นยังมีนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากกว่า 600 คนจากญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา อังกฤษและอิตาลีเรียนในหลักสูตรระยะสั้นที่มหา วิทยาลัยนี้

 

ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่ที่มหานครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ

จีน ตั้งอยู่ในบริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง เซี่ยงไฮ้มีพื้นที่ประมาณ 6,340 ตารางกิโลเมตร ในอดีตเซี่ยงไฮ้เป็น

หมู่บ้านชาวประมงแต่ในปัจจุบันเซี่ยงไฮ้มีจำนวนประชากรประมาณ 18 ล้านคน จึงทำให้เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่ที่สุดในจีน มีต้นเมเปิ้ลอายุกว่าร้อยปีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและเป็นศูนย์กลางของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจลุ่มน้ำแยงซี

สภาพภูมิอากาศของมหานครเซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่เขตมรสุมร้อนเอเซียเหนือที่อบอุ่นและชุ่มชื้นแบ่งเป็น 4 ฤดูชัดเจน และมีฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงที่ค่อนข้างสั้น และมีฤดูร้อนและฤดูหนาวที่ยาวนาน อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อนประมาณ 32 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาวประมาณ 4 องศาเซล เซียส อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 17 องศาเซลเซียส

 

หลักสูตร: มหา วิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ในหลักสูตรการแพทย์แผนจีน (Bachelor of Medicine in Traditional Chinese Medicine) ใช้เวลาเรียน 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาที่สมัครผ่าน ALLTERE จะได้เรียนในหลัก สูตรภาษาจีนเพื่อการศึกษาต่อเป็นเวลา 1 ปี ก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

ที่พัก : นักศึกษาต่างชาติจะได้พักในหอพักนักศึกษานานาชาติ 13 ชั้นที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยในแบบห้องเดี่ยว เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภายในมหาวิทยาลัยยังมีโรงอาหาร ศูนย์กีฬาที่ทันสมัย และในบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยยังเป็นที่ตั้งของธนาคาร ที่การไปรษณีย์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและศูนย์การค้า

 

เทอมการศึกษา: มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้เปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณต้นเดือนกันยายนของทุกปีและปิดภาคเรียนที่ 2 ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี

 

การสมัครเข้าเรียนต่อ: มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน ปีละ 1 ครั้ง เท่านั้นคือ “ นักศึกษาที่สนใจสมัครจะต้องยื่นใบสมัครภายในวันที่ 1 เมษายนถึง 31 กรกฎาคมของทุกปี” เพื่อเข้าศึกษาในเดือนกันยายน

 

 
Copyright © ALLTERE-SEAsia.com All rights reserved.