SOUTHEAST UNIVERSITY

สถาบัน: มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์ ( Southeast University) เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในจีน ก่อตั้งในปีค.ศ. 1902 ในชื่อของ Sanjiang Normal College และมีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง จนกระทั่ง ในปีค.ศ. 1988 มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่อเป็น Southeast University และมีวิทยาลัย 3 แห่งในเมืองหนานจิงได้ควบรวมกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์ในปีค.ศ. 2000 จึงทำให้มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์เป็นหนึ่งในมหา วิทยาลัยชั้นนำที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจีนที่อยู่ภายในการควบคุมดูแลโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการจีน

มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์เป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับชาติตามโครงการ “Project 211” และ “Program 985” ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงจากรัฐบาลจีน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์ยังติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่สำคัญของจีนด้านการวิจัยทางวิทยา ศาสตร์และการพัฒนาในประเทศจีนและได้รับรางวัลในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและระดับมณฑลกว่า 500 รางวัลอีกด้วย ในปีค.ศ. 2007 มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์ติดอันดับที่ 20 ของมหา วิทยาลัยที่ดีและมีชื่อเสียงที่สุดในจีนและติดอันดับที่ 9 ของประเทศในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์เปิดสอนใน 3 วิทยาเขตคือที่ Sipailou, Dingjiaqiao และ Jiulong Lake โรงพยาบาล Zhongda Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลพันธมิตรของมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์ที่ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลแห่งแรกในมณฑลเจียงซูที่ผ่านการประเมินและจัดอันดับให้เป็นโรงพยาบาลในกลุ่ม Class A Grade 3 โดยกระทรวงสาธารณสุขของจีน

มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 64 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 208 หลักสูตรและระดับปริญญาตรี 64 หลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชาอาทิสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ ภาษาศาสตร์ ซึ่งสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับชาติได้แก่สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สารสนเทศ เป็นต้น มหา วิทยาลัยเซาท์อีสต์เปิดสอน ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์มีคณาจารย์ผู้ทรง คุณวุฒิมากกว่า 1,300 ท่านและมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 27,000 คนและมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ปีค.ศ. 1956 นับตั้งแต่นั้นมามหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อมากกว่า 2,000 คนจากมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ด้วยคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ นักศึกษามีความรู้ที่ยอดเยี่ยมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในจีนเป็นอย่างมาก อัตราการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์สูงเกือบ 100%

มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์ให้ความสำคัญกับโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

กับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1978 มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์ได้ส่งคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการมากมาย และมีผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ชาวต่างประเทศมาก กว่า 3,500 ท่านได้รับเชิญมาทำโครงการวิจัยและสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากนั้นมหา วิทยาลัยเซาท์อีสต์ยังมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ กับสถาบันกว่า 100 แห่งใน 30 ประเทศทั่วโลกเช่นในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์เป็นต้น

ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัย เซาท์อีสต์ตั้งอยู่ที่เมืองหนานจิงซึ่ง เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซู ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซี มีพื้นที่ประมาณ 6,598 ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ 5.4 ล้านคน หนานจิงมีมีศักดิ์เป็นเมืองหลวงเก่า 1 ใน 7 แห่งของจีนและเป็นหนึ่งในสี่ของเมืองหลวงโบราณที่มีชื่อเสียงของจีนมาตั้ง แต่สมัย 1,800 ปีก่อนจนได้รับขนานนามว่าเป็น “ เมืองหลวงสิบแผ่นดิน” นอกจากความสำคัญทางด้านประ วัติศาสตร์แล้ว หนานจิงยังมีความสำคัญทางการค้ามาตั้งแต่อดีต ในปัจจุบันหนานจิงเป็นศูนย์กลางทางการ ค้าและการผลิตที่ใหญ่เป็นอันดับสองในภาคตะวันออกของจีนรองจากนครเซี่ยงไฮ้ และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็ง 1 ใน 4 ของจีน

สภาพภูมิอากาศของเมืองหนานจิงตั้งอยู่ทางใต้ของมณฑลอยู่ภายใต้เขตอิทธิพลของลม

มรสุมเขตร้อนชื้นแถบเอเซีย ทางเหนือรับอิทธิพลลมมรสุมเขตอบอุ่นชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งมณฑลอบอุ่นไม่ร้อนไม่หนาวจัดประมาณ 15-16 องศาเซลเซียส แต่ในฤดูร้อนอุณหภูมิอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส และอาจมีหิมะตกบ้างเล็ก น้อยในฤดูหนาว

 

หลักสูตร: มหา วิทยาลัยเซาท์อีสต์เปิดสอนในระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้

  • หลักสูตรแพทยศาสตร์(MBBS: Bachelor of Medicine and Surgery) ใช้เวลาเรียน 6 ปีการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Bachelor of Architecture) ใช้เวลาเรียน 5 ปีการ ศึกษา
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์โยธา (Bachelor of Civil Engineering) ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา

 

ที่พัก : นักศึกษาต่างชาติที่เรียนในหลักสูตรแพทยศาสตร์จะพักในหอพักนักศึกษานานาชาติที่วิทยาเขต Dingjiaqiao นักศึกษาต่างชาติชั้นปีที่ 1 ส่วนใหญ่พักอยู่ในหอพักนักศึกษานานาชาติที่วิทยาเขต Jiulong Lake และนักศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ จะพักในหอพักนักศึกษานานาชาติที่วิทยาเขต Sipailou ซึ่งห้องพักในทุกๆ วิทยาเขตมีสิ่งอำนวยความสะดวกและเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภายในทุกๆ วิทยาเขตยังมีโรงอาหาร ศูนย์กีฬาที่ทันสมัย ที่ทำการไปรษณีย์ นอกจากนั้นในบริเวณรอบๆ มหา วิทยาลัยยังเป็นที่ตั้งของธนาคาร ซุปเปอร์มาร์เก็ตและศูนย์การค้า

 

เทอมการศึกษา: มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์เปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณต้นเดือนกันยายนของทุกปีและปิดภาคเรียนที่ 2 ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี

 

การสมัครเข้าเรียนต่อ: มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน ปีละ 1 ครั้ง เท่านั้นคือ “ นักศึกษาที่สนใจสมัครจะต้องยื่นใบสมัครภายในวันที่ 1 เมษายนถึง 30 มิถุนายนของทุกปี” เพื่อเข้าศึกษาในเดือนกันยายน

 
Copyright © ALLTERE-SEAsia.com All rights reserved.