SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

สถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่า (South China University of Technology) เป็นหนึ่งใน 43 มหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติของจีนที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่าตั้งอยู่ที่เมืองกวางโจว ซึ่งเป็นเมืองเอกทางตอนใต้ของจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่ามี 2 วิทยาเขตคือวิทยาเขตเหนือที่กระทรวงศึกษาธิการจีนตั้งชื่อให้ว่าเป็น “Civilized Campus” เนื่องจากเป็นวิทยาเขตที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยทะเลสาบและภูเขาน้อยใหญ่ ร่มรื่นด้วยแมกไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ และวิทยาเขตใต้ที่เงียบสงบและเหมาะแก่การเป็นสถานที่เรียนและการทำวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่าก่อตั้งในปีค.ศ. 1952 ในชื่อ The South China Institute of Technology เกิดจากการควบรวมกันของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 12 แห่งจาก 5 มณฑลในภาคกลางและภาคใต้ของจีน ในปีค.ศ.1960 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่าได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญของจีน ในปีค.ศ. 1995 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่าได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 มหา วิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับชาติตามโครงการ “Project 21” และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในสาขาการศึกษาระดับปริญญาตรีของจีน และในปีเดียวกันมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากกระทรวงเทคโนโลยีและกระทรวงศึกษาธิการจีนให้ก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่าได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 20 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

นับตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่าได้รับการพัฒนาจนเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสหวิชาที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งทางภาคใต้และของจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่ามีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 4,000 ท่าน ด้วยความยอดเยี่ยมของทางวิชาการของคณาจารย์และวิทยาเขตที่สวยงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่าจึงมีนักศึกษาสนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่ามีจำนวนนักศึกษามากกว่า 44,500 คน มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่ามีนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี การจัดการทางธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศและหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนมากกว่า 300 คน

เมื่อไม่นานมานี้ ความต้องการแรงงานจากบัณฑิตจบใหม่มีสูง ดังนั้นอัตราการมีงานทำหลัง

สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่า

ในปีค.ศ. 2007 จึงสูงกว่า 98.16% และนักศึกษาระดับปริญญาโทสูงกว่า 96.15% นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่าผลิตบุคลากรแล้วมากกว่า 190,000 คน ในปัจจุบันนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่าจำนวนมากเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาด้านเทค โนโลยี เป็นนักลงทุนที่โดดเด่นและหัวหน้าในระดับผู้บริหาร ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่าจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตวิศวกรและนักลงทุน

ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เซาท์ไชน่าตั้งอยู่ที่เมือง กวางโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวาง ตุ้ง มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน กวางโจวเป็นเมืองใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ของประเทศจีน กวางโจวตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียง เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมทางทะเลในอดีต ในปัจจุบันกวางโจวเป็นเมืองในเขต

เศรษฐกิจการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีนและยังมีสถานะเป็นหนึ่งในสามเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของจีน นอกจากนั้นกวางโจวมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ทันสมัย รวมทั้งด้านภูมิอากาศ อาหาร การดำรงชีวิตตลอดจนความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกับที่ประ เทศไทย

สภาพภูมิอากาศของเมืองกวางโจวอยู่ในเขตมรสุมเขตร้อนแถบเอเซีย ในฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด เดือนมกราคมเป็นเดือนที่หนาวที่สุดมีอุณหภูมิประมาณ 9-13 องศาเซลเซียส และในฤดูร้อนที่ยาวนานและอากาศไม่ร้อนเกินไป เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดมีอุณหภูมิประมาณ 25-28 องศาเซลเซียส ทั้งสี่ฤดูตลอดทั้งปีจะมีดอกไม้บาน ผู้คนจึงมักเรียกเมืองกวางโจวว่า “ เมืองดอกไม้” อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 19-22 องศาเซลเซียส

 

หลักสูตร: มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่าเปิดสอนในระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้

  • หลักสูตร International Foundation Program ใช้เวลาเรียน 10 เดือน
  • หลักสูตร Bachelor in Computer Science ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา
  • หลักสูตร Bachelor in Tourism Management ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา
  • หลักสูตร Bachelor in Business Management ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา
  • หลักสูตร Bachelor in Liberal Arts ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา
  • หลักสูตร Bachelor in Science and Technology ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา
  • หลักสูตร Bachelor in Arts ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา

 

ที่พัก : นักศึกษาต่างชาติจะได้พักในหอพักนักศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย นัก

ศึกษาสามารถใช้บริการห้องครัวและห้องซักรีดได้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของหอพัก เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภายในทุกๆ วิทยาเขตยังมีโรงอาหาร 6 แห่ง ศูนย์กีฬาที่ทันสมัย ที่ทำการไปรษณีย์และศูนย์พยาบาล นอกจากนั้นในบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยยัง

เป็นที่ตั้งของธนาคาร ซุปเปอร์มาร์เก็ตและศูนย์การค้า

 

เทอมการศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่าเปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณต้นเดือนกันยายนของทุกปีและปิดภาคเรียนที่ 2 ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี

 

การสมัครเข้าเรียนต่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่า เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน ปีละ 1 ครั้ง เท่านั้นคือ “ นักศึกษาที่สนใจสมัครจะต้องยื่นใบสมัครภายในวันที่ 1 เมษายนถึง 30 มิถุนายนของทุกปี” เพื่อเข้าศึกษาในเดือนกันยายน

 

 

 
Copyright © ALLTERE-SEAsia.com All rights reserved.