NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

สถาบัน: มหาวิทยาลัยพลังงานไฟฟ้ากำลังนอร์ทไชน่า (North China Electric Power University) ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง ก่อตั้งในปีค.ศ.1958 ในชื่อของ The Beijing Institute of Electric Power และเปลี่ยนชื่อเป็น North China Institute of Electric Power ในเวลาต่อมา สถาบันถูกควบรวมกับ The Beijing Power Engineering and Electronics Institute และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยพลังงานไฟฟ้ากำลังนอร์ทไชน่าในเวลาต่อมา มหาวิทยาลัยพลังงานไฟฟ้ากำลังนอร์ทไชน่าได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลประจำมณฑลให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญด้านพลังงานของประเทศจีน และในปีค.ศ.1978 มหาวิทยาลัยพลังงานไฟฟ้ากำลังนอร์ทไชน่าได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อของ 211 Project Universities ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงศึกษาธิการจีน มหาวิทยาลัยพลังงานไฟฟ้ากำลังนอร์ทไชน่าติดอันดับหนึ่งในร้อยของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนใน 2 วิทยาเขตคือที่กรุงปักกิ่งซึ่งเป็นวิทยาเขตหลักและที่เมืองเป่าติ้งในมณฑลเหอเป่ย

มหาวิทยาลัยพลังงานไฟฟ้ากำลังเปิดสอนในหลากหลายหลักสูตรในสาขาวิชาวิศวกรรม ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ นิติศาสตร์ โดยมีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นสาขา วิชาที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ในปัจจุบันมหาวิทยัยเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 54 หลักสูตร ปริญญาโท 52 หลักสูตรและปริญญาเอก 20 หลักสูตร ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยพลังงานไฟฟ้ากำลังนอร์ทไชน่ามีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ 1,600 คนซึ่งมหาวิทยาลัยมักจะเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี และมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 35,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 20,000 คน ระดับปริญญาโทและเอกประมาณ 6,276 คนและเป็นนักศึกษาต่างชาติกำลังศึกษาอยู่มากกว่า 100 คน ซึ่งอัตราการมีงานทำของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้ในแต่ละปีสูงถึงร้อยละ 96

มหาวิทยาลัยพลังงานไฟฟ้ากำลังนอร์ทไชน่าเป็นผู้รับผิดชอบโครงการทางวิทยาศาสตร์

มากกว่า 542 โครงการในระดับชาติและมี 57 โครงการที่ได้รับรางวัลด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและระดับกระทรวง รวมถึงโครงการวิจัยด้าน Space flight simulator เพื่ออำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมนักบินอวกาศในโครงการ “Shenzhou 5” ได้รับรางวัลในระดับชาติ นอกจากนั้นอุทยานวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพลังงานไฟฟ้ากำลังนอร์ทไชน่าถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในอุทยานวิทยาศาสตร์ระดับชาติของจีน

มหาวิทยาลัยพลังงานไฟฟ้ากำลังนอร์ทไชน่ายังมีโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทาง

วิชาการกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงต่างๆ ทั่วโลกมากกว่า 60 แห่งทั้งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก นอกจากความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยพลังงานไฟฟ้ากำลังนอร์ทไชน่ายังมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมพลังงาน

ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยพลังงานไฟฟ้ากำลังนอร์ทไชน่ามีวิทยาเขตหลักในแถบเต๋อเซิงเหมิน

(Deshengmen) ชานกรุงปักกิ่ง ซึ่งไม่ไกลจากทางด่วนสายป้าต้าหลิง (Badaling Express way) เส้นทางรถ ไฟใต้ดินสาย 2 เขตพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงจงกวนชุน (Zhongguancun High Technology Park) และวนอุทยานโอลิมปิค เต๋อเซิงเหมินเป็นเมืองเก่าตั้งอยู่ทางด้านเหนือของแนวเขตกำแพงเมืองจีนและในปัจจุบันเต๋อเซิงเหมินเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางตอนเหนือของกรุงปักกิ่ง

สภาพภูมิอากาศในกรุงปักกิ่งมีสภาพอากาศแบบอบอุ่นกึ่งชุ่มชื้น ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบ

ไม้ร่วงมีระยะเวลาสั้นมากและมีฤดูร้อนและฤดูหนาวที่ยาวนาน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 13 องศาเซล เซียส อาจจะมีฝนตกบ้าง ส่วนในฤดูร้อนอากาศที่กรุงปักกิ่งค่อนข้างร้อนใกล้เคียงกับประเทศไทยแต่ไม่ถึงกับร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวในกรุงปักกิ่งค่อนข้างแห้งและมีหิมะตก อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ -3.7 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปีมักมีพายุทรายพัดเอาฝุ่นทรายจากทางภาคเหนือเข้ามายังกรุงปักกิ่งซึ่งก่อให้ เกิดความสกปรกและเป็นปัญหาต่อการสัญจร

 

หลักสูตร: มหา วิทยาลัยพลังงานไฟฟ้ากำลังนอร์ไชน่าเปิดสอนในระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ ใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและเครื่องจักรอัตโนมัติ (Bachelor of Science in Electric Engineering and Automation) ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา

 

ที่พัก : นักศึกษาต่างชาติจะได้พักในหอพักนักศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยในห้องแบบห้องเดียวและห้องคู่ที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยนักศึกษาสามารถใช้ห้องครัวและห้องซักรีดที่มีอยู่ในแต่ละชั้น ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีป้อมตั้งอยู่ประจำภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นในบริเวณใกล้ๆมหาวิทยาลัยยังมีธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์และซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่ง ซึ่งช่วยให้นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบาย

 

เทอมการศึกษา: มหาวิทยาลัยพลังงานไฟฟ้ากำลังนอร์ทไชน่าเปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณต้นเดือนกันยายนของทุกปีและปิดภาคเรียนที่ 2 ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี

 

การสมัครเข้าเรียนต่อ: มหาวิทยาลัยพลังงานฟ้ากำลังนอร์ทไชน่า เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน ปีละ 1 ครั้ง เท่านั้นคือ “ นักศึกษาที่สนใจสมัครจะต้องยื่นใบสมัครภายในวันที่ 1 มีนาคมถึง 31 พฤษภาคมของทุกปี” เพื่อเข้าศึกษาในเดือนกันยายน

 

 
Copyright © ALLTERE-SEAsia.com All rights reserved.