HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

สถาบัน: มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง ( Huazhong University of Science and Technology) ตั้งอยู่ที่บริเวณเชิงเขา Yujia และติดกับทะเลสาบตะวันออก (The East Lake) ที่สวยงามล้อม รอบไปด้วยทุ่งหญ้าที่เขียวขจีของเมืองหวู่ฮันซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย ติดอันดับหนึ่งในสิบมหา วิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงของจีน และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจีน เมื่อแรกก่อตั้งใช้ชื่อ Huazhong Institute of Technology ซึ่งเกิดจากการควบรวมกันของแผนกวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบัน การศึกษาในมณฑลหูเป่ยและเปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในปีค.ศ. 1953 และได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงในปีค.ศ. 1988 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย ตรงของกระทรวงศึกษาธิการจีน และในวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2000 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงได้ควบรวมกับสถาบันการศึกษาในที่มีชื่อเสียงในมณฑลหูเป่ยตามโครงการ Project 211 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับชาติ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี 7 5 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 200 หลักสูตร ปริญญาเอก 139 หลักสูตรและศูนย์วิจัยสำหรับระดับ Post-Doctoral (สูงกว่าปริญญาเอก) 22 แห่ง ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงมีคณาจารย์มากกว่า 13,000 ท่าน และมีนักศึกษาทั้งหมดมากกว่า 6 0 ,000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 800 คน

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ปีค.ศ. 1960 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยให้การศึกษากับนักศึกษาต่างชาติแล้วมากกว่า 3,000 คนในหลายสาขาวิชาทั้งปริญญาตรี-เอก ซึ่งหลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้มีชื่อเสียงเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสารสนเทศ (The Department of Electronics and Information

Engineering) แห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงมีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนและการทำวิจัยและติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดของจีน นอกจากนั้น The State Teaching Bases for Electrical Engineering and Electronics ที่มีอุปกรณ์การทดลองชั้นสูงที่ทันสมัยก็ตั้งอยู่ที่คณะแห่งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสารสนเทศแห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงยังมีโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศมากมายอาทิ ในสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เป็นต้น ในปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและสารสนเทศมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 300 ท่านและมีนักศึกษาต่างชาติหลายร้อยคนจากทั่วโลกสำเร็จการศึกษาจากคณะแห่งนี้

วิทยาลัยการแพทย์ถงจี้แห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง (Tongji

Medical College of HUST) ติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทย- ศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษจากทั้งหมด 150 แห่งของจีน และ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาด้านแพทยศาสตร์

ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากกระทรวงสาธารณสุขของจีน ก่อตั้งโดยนายแพทย์ Bolon ชาวเยอรมัน ในปีค.ศ. 1907 และมีการย้ายที่ตั้งและควบรวมกับสถาบันการศึกษาอื่นหลายครั้ง จนกระทั่งวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2000 วิทยาลัยการแพทย์ถงจี้ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง นอกจากนั้นวิทยาลัยการแพทย์ถงจี้ยังเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะด้านทั้งในระดับชาติและระดับมณฑลคือ สาขาวิชาศัลยกรรมทั่วไปและการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนเป็นแห่งแรกในจีนและยังเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมทั่วไปและการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในจีน ในปัจจุบันวิทยาลัยการแพทย์ถงจี้มีคณาจารย์มากกว่า 7,500 ท่าน มีนักศึกษาประมาณ 4,400 คนและมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 160 คน วิทยาลัยการแพทย์ถงจี้แห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงมีโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการในต่างประเทศมากกว่า 40 สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ฮ่องกง รวมถึงองค์การอนามัยโลกและกองทุนเด็กขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้วิทยาลัยการแพทย์ถงจี้ยังมีโรงพยาบาลประจำมหาวิทยาลัย 3 แห่งและโรงพยาบาลพันธมิตร 6 แห่งเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริง

คณะการจัดการ (School of Management) แห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงเป็นหนึ่งในคณะชั้นนำของจีน คณะการจัดการร่วมงานกับองค์กรที่สำคัญมากมายเช่น The Economic Research Organization of Hubei Province และ The National MBA Training Center of Operation Management คณะการจัดการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตรและระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร และมีคณาจารย์สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและมีประสบการณ์การทำงานสูงมากมาย ในปัจจุบันคณะการจัดการมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ 127 ท่าน และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากคณะนี้ 6,287 คน คณะการจัดการเน้นการทำโครงงานวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งโครงงานวิจัยของคณะส่วนใหญ่ได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาลจีน นอกจากนั้นคณะการจัดการยังมีความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงต่างๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา รัสเซีย ญี่ปุ่นและฮ่องกงเป็นต้น

 

ที่ตั้ง: หวู่ฮั่นเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย หวู่ฮั่นมีพื้นที่ประมาณ 8,494 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองที่มีประชาชนหนาแน่นที่สุดเมืองหนึ่งในแถบตอนกลางของประเทศจีน มีประชากรประมาณ 9.1 ล้านคน ตั้งอยู่จุดบรรจบของแม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำฮั่นเจียง ในส่วนของเมืองหวู่ฮั่นประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วนคือ หวู่ชาง(Wuchang) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษา ฮั่นโข่ว (Hankou) ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและฮั่นหยาง (Hanyang) ซึ่งเป็นศูนย์อุตสาหกรรมของเมือง ดังนั้นชื่อเมืองหวู่ฮั่นจึงเป็นการรวมกันของชื่อแรกของทั้งสามพื้นที่ นอกจากนั้นหวู่ฮั่นยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า ศิลปวัฒนธรรมและการคมนาคมในแถบภาคกลางของจีนอีกด้วย

มณฑลหูเป่ยมีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนกึ่งร้อนชื้น เป็นเขตภูมิอากาศร้อนและชุ่ม

ชื้นที่มี 4 ฤดูกาล ในฤดูหนาวซึ่งอากาศหนาวมาก ในบางปีอาจมีหิมะตก เดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 1 องศาเซลเซียส และในฤดูร้อนซึ่งอากาศค่อนข้างอบอ้าว เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีระยะเวลา 1-2 เดือนและเป็นช่วงที่มีฝนตกโดยเฉพาะ

ในระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

 

หลักสูตร: มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและโท ภาค

ภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้

 • ระดับปริญญาตรีเปิดสอนในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
  • วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและสารสนเทศ ( Bachelor in Electronics and Information Engineering) ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษา
  • หลักสูตรแพทยศาสตร์ (MBBS) ใช้เวลาเรียน 6 ปีการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียน หลักสูตรเตรียมแพทย์ (Pre-Medical Program) เพื่อปรับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์ นักเรียนจะได้เรียนในวิชา Organic and Bio-Chemistry วิชา Medical Physics วิชา Advanced Biology และวิชา Anatomy
 • ระดับปริญญาโท โดยเปิดสอนในหลักสูตรดังต่อไปนี้
    • หลักสูตรแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต (Master in Medicine) ใช้เวลาเรียน 3 ปีการศึกษา
    • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( Master of Business Administration: MBA) ใช้เวลาเรียน 2 ปีการศึกษา
    • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (Master of Publics Administration: MPA) ใช้เวลาเรียน 2 ปีการศึกษา

 

ที่พัก : นักศึกษาต่างชาติจะได้พักในหอพักนักศึกษานานาชาติที่ Friendship Apartment Building ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย มีห้องพักให้นักเรียนเลือกพักทั้งห้องเดี่ยว ห้องคู่และห้องคู่แบบที่มีห้องน้ำในตัว เพียบพร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในหอพักมีพื้นที่ส่วนกลางเช่นห้องครัว ห้องซักรีด ห้องออกกำลังกายเป็นต้น ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีป้อมตั้งอยู่ประจำภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง ยังมีสนามกีฬาที่ทันสมัย 3 แห่ง สนามบาสเก็ตบอล 70 แห่ง สนามเทนนิส 14 แห่ง โรงยิมเนเซี่ยม 2 แห่งและศูนย์สันทนาการ 1 แห่ง รวมถึงโรงอาหาร 14 แห่ง ศูนย์การค้า 6 แห่ง สาขาของธนาคาร 6 แห่งและที่ทำการไปรษณีย์ไว้บริการภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

 

เทอมการศึกษา: มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง เปิดภาคเรียนที่ 1 ( ฤดูใบไม้ร่วง) ประมาณต้นเดือนกันยายน – ต้นเดือนมกราคมของทุกปีและเปิดภาคเรียนที่ 2 ( ฤดูใบไม้ผลิ) ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ – ต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี

การสมัครเข้าเรียนต่อ: มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนปีละ 2 ครั้งคือ

เทอมฤดูใบไม้ร่วง (กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม) ควรส่งใบสมัครก่อนวันที่ 30 มิถุนายน

เทอมฤดูใบไม้ผลิ (กันยายน – มกราคม) ควรส่งใบสมัครก่อนวันที่ 30 ธันวาคม

 

 
Copyright © ALLTERE-SEAsia.com All rights reserved.