GUANGZHOU UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

สถาบัน: มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว (Guangzhou University of Chinese Medicine) หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Guangzhou University of TCM ประวัติของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนโบราณ กวางโจวย้อนหลังไปมากกว่า 80 ปีซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งในชื่อ “Guangzhou Chinese Medicine Specialty School” ในปี 1924 โดยมีจุดประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนไว้ให้เป็นสมบัติของชาติ มหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาจำนวน 900 คนเรียนใน 21 ภาคการศึกษาซึ่ง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่น Liang Hanfen, Liu Shichang และ Liu Shichang มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่อเป็น “Guangzhou University of Chinese Medicine” ในปีค.ศ. 1995 ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในกลุ่มแรกๆ ที่ได้รับอนุมัติหลักสูตรปริญญาโทและเอก มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจวถูก จัดอันดับจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลประจำมณฑลให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญระดับชาติและเป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับชาติตามโครงการ Project 211 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจวเปิดสอนใน 2 วิทยาเขตคือที่วิทยาเขต San Yuanli ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอ Baiyu และวิทยาเขต University Town campus ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอ Panyu มหาวิทยาลัยการ แพทย์แผนจีนกวางโจวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ รวมทั้งมีอุปกรณ์การเรียนที่ทัน สมัยและโครงงานวิจัยที่มีชื่อเสียง

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจวอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยตรงของ The State

Administration of TCM ของจีนและรัฐบาลประจำมณฑลกวางตุ้ง ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจวมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มากกว่า 3,000 คนและมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเต็มเวลามากกว่า 2,000 คน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจวเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในปีค.ศ. 1974 นับแต่นั้นเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจวมีนักศึกษาต่างชาติจาก 79 ประเทศเข้าเรียนและสำเร็จการศึกษาจากที่นี่แล้วมากกว่า 620 คน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจวได้ลงทุนในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยมากกว่า 100 ล้านหยวนเพื่อเป็นให้นักศึกษาได้ผสมผสานความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนโบราณกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ รวมทั้งมีโรงพยาบาลพันธมิตรที่มีชื่อเสียงและทันสมัย 4 แห่งและโรงพยาบาลทั้งภายในมณฑลกวางตุ้งและนอกมณฑลอีกประมาณ 30 แห่ง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจริง

 

ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจวตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองกวางโจวซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ของประเทศจีน กวางโจวมีประชากรประมาณ 10 ล้านคน กวางโจวมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี และเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมทางทะเลในอดีต ในปัจจุบันกวางโจวเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจการค้า การศึกษาและวัฒนธรรมของมณฑลกวางตุ้งและทางภาคใต้ของจีน นอกจากนั้นกวางโจวมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ทันสมัย รวมทั้งมี

ภูมิอากาศ อาหาร การดำรงชีวิตตลอดจนความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกับที่ประเทศไทย

สภาพภูมิอากาศของเมืองกวางโจวอยู่ในเขตมรสุมเขตร้อนแถบเอเซีย ในฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด เดือนมกราคมเป็นเดือนที่หนาวที่สุดมีอุณหภูมิประมาณ 9-13 องศาเซลเซียส และมีฤดูร้อนที่ยาวนานและอากาศไม่ร้อนเกินไป เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดมีอุณหภูมิประมาณ 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 19-22 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งปีเมืองกวางโจวจะมีดอกไม้บานสะพรั่งจนผู้คนจึงมักเรียกเมืองกวางโจวว่า “ เมืองดอกไม้”

 

หลักสูตร: มหา วิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจวเปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) หลักสูตรแพทยศาสตร์แผนจีนโบราณ (Bachelor in Traditional Chinese Medicine) ใช้เวลาเรียน 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้ นักเรียนที่สมัครผ่าน ALLTERE จะได้เรียนในหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการศึกษาต่อเป็นเวลา 1 ปี ก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีในหลักสูตร 2 ภาษา

 

ที่พัก : นักศึกษาต่างชาติจะได้พักในหอพักนักศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีป้อมตั้งอยู่ประจำภาย ในมหาวิทยาลัย

 

เทอมการศึกษา: มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจวเปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณต้นเดือนกันยายนของทุกปีและปิดภาคเรียนที่ 2 ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี

 

การสมัครเข้าเรียนต่อ: มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน ปีละ 1 ครั้ง เท่านั้นคือ “ นักศึกษาที่สนใจสมัครจะต้องยื่นใบสมัครภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี” เพื่อเข้าศึกษาในเทอมฤดูใบไม้ร่วงเดือนกันยายน

 

 

 

 

 

 

 
 
Copyright © ALLTERE-SEAsia.com All rights reserved.