GULIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

สถาบัน: มหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยี (Guilin University of Technology) ก่อตั้งในปีค.ศ. 1956 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชาอาทิ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐ ศาสตร์ การจัดการ นิติศาสตร์และเกษตรศาสตร์โดยมีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงที่สุด ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 49 หลักสูตรและระดับปริญญาโท 35 หลักสูตร ในปัจจุบันมหา วิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยีมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประมาณ 1,700 ท่านและมีนักศึกษามากกว่า 16,000 คนจากมากกว่า 20 มณฑลทั่วประเทศจีนและจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยีได้ผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพแล้วเกือบ 1 แสนคน และตั้งแต่ปีค.ศ. 2001 อัตราการมีงานทำหลังจบการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยีสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในจำนวนสถาบันการศึกษาทั้งหมดในมณฑลกวางสี นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยียังได้รับรางวัลจากรัฐบาลทั้งในระดับประเทศและในระดับมณฑลมากมายอาทิ The National Science and Technology Advancement Awards, National Advanced Institution of Social Practice, Civilized Institution, National Pioneering in Combating Earthquake and Reconstruction เป็นต้น และด้วยบรรยากาศแบบเมืองที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด เงียบสงบและปลอดภัย จึงทำให้มหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยีเหมาะแก่การเรียนการสอนและการทำงานวิจัย

ศูนย์การศึกษานานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยีก่อตั้งในปีค.ศ. 2006 ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษานานาชาติที่มีทรัพยากรที่เพียบพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาในระดับสากล โดยมีจุดมุ่ง หมายสำคัญเพื่อปลูกฝังและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ ศูนย์การศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยีมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีนที่มีคุณภาพดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับสมัครและดูแลนักศึกษาต่างชาติในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการจัดการโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ อาทิ Colorado University ในสหรัฐอเมริกา University of Central England และ Middlesex University ในอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในประเทศไทย และสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในออสเตรเลีย แคนาดา เยอรมนี ญี่ปุ่นเป็นต้น

 

ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยีตั้งอยู่ในเมืองกุ้ยหลินที่มีชื่อเสียงด้านความสวยงามของวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมที่ดีและอากาศบริสุทธิ์เมืองหนึ่งของจีน กุ้ยหลินตั้งทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขตปกครองตนเองกวางสีซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีน บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ

ลี กุ้ยหลินมีพื้นที่ประมาณ 27,809 ตารางกิโลเมตรและมีจำนวนประชากรประมาณ 5 ล้านคน ชาวจีนยกย่องความงามของกุ้ยหลินว่าเป็นเมืองสวรรค์บนพิภพหรือ “ ซื่อไหว้เถาหยวน” กุ้ยหลินได้รับการจัดอันดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจีน ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศมาเยี่ยมชมเมืองมากมาย กุ้ยหลินเป็นเมืองขนาดกลางที่ปลอดจากมลภาวะทางอากาศ ชื่อกุ้ยหลินมาจากที่ใน

อดีตดินแดนในแถบนี้มีป่าต้นอบเชยขึ้นอยู่มาก และส่งกลิ่นหอมกำจายในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

กุ้ยหลินมีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนกึ่งร้อนชื้น เป็นเขตภูมิอากาศร้อนและชุ่มชื้น ที่

มี 4 ฤดูกาล ในฤดูหนาวเดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 8 องศาเซลเซียส และในฤดูร้อน เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 28.5 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีระยะเวลา 1-2 เดือนและเป็นช่วงที่มีฝนตกโดยเฉพาะในระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

 

หลักสูตร : มหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยี เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและโท ภาคภาษาจีนและหลัก สูตรอบรมภาษาจีนดังต่อไปนี้

 • ระดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 4 ปี โดยเปิดสอนในสาขาวิชา
 • ศิลปศาสตร์ เช่น Accounting, Administrative Management, Advertising, Animation, Business Management, Human Resources, Information Management and Information Systems, Marketing, Tourism Management เป็นต้น
 • เศรษฐศาสตร์ เช่น International Trade and Economics
 • วิศวกรรมศาสตร์ เช่น Bio-Engineering, Chemical Engineering and Technology, Civil Engineering, Electronic Information Engineering, Mechanic Manufacture and Automation เป็นต้น
 • วิทยาศาสตร์ เช่น Electronic Information Science and Technology, Geographic Information Systems, Electronic Information Science and Technology, Information and Computing Science เป็นต้น
 • นิติศาสตร์ เช่น Social Work
 • ระดับปริญญาโท ใช้เวลาเรียน 2-3 ปี โดยเปิดสอนในสาขาวิชา
 • ศิลปศาสตร์ : Business Management, Foreign Language and Applied Linguistics, Tourism Management
 • เศรษฐศาสตร์ : Industrial Economics, Statistics
 • วิศวกรรมศาสตร์ : Applied Chemistry, Cartography and Geographic Information Engineering, Computer Applications Technology, Environmental Engineering, Geodetics and Survey Engineering, Geologic Engineering, Geotechnical Engineering, Hydrography and Water Resources, Materials Physics and Chemistry, Materials Processing Engineering, Materials Science, Mineral Exploration and Survey, Monitoring Technology and Automatic Equipment, Municipal Engineering, Natural Calamity Precaution and Protection, Structural Geology, Structural Engineering, Terrestrial and Information Technology
 • วิทยาศาสตร์ : Analytical Chemistry, Geochemistry, Macromolecular Chemistry and Physics, Metallurgy, Mineralogy, Paleontology and Stratigraphy, Petrology, Quaternary Geology
 • รัฐศาสตร์ : Chinese Ethnic Economics, Ideological and Political Education, Principle Theory of Marxism

ที่พัก : นักศึกษาต่างชาติจะได้พักในหอพักนักศึกษานานาชาติแบบห้องคู่และห้องแบบ 3 คนที่มีเครื่องปรับอากาศ ห้องครัวและห้องน้ำ โทรศัพท์ จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็น นักศึกษาสามารถเลือกรับประทานอาหารทั้งอาหารจีนและอาหารแบบตะวันตกได้จากโรงอาหารขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัย 2 แห่ง ในกรณีเจ็บป่วยนักศึกษาสามารถเข้าพบกับแพทย์ประจำโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยได้ นอกจากนั้นนักศึกษายังสามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันได้จากซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย

 

เทอมการศึกษา: มหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยี เปิดภาคเรียนที่ 1 ( ฤดูใบไม้ร่วง) ประมาณ

วันที่ 1 กันยายน – 20 มกราคมของทุกปีและเปิดภาคเรียนที่ 2 ( ฤดูใบไม้ผลิ) ประมาณวันที่ 1 มีนาคม - 10 กรกฎาคมของทุกปี

 

การสมัครเข้าเรียนต่อ: มหาวิทยาลัยกุ้ยหลินเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี-โทปีละ 1 ครั้ โดยนักศึกษาควรยื่นใบสมัครไม่เกิน วันที่ 15 กรกฎาคมของทุกปี

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Copyright © ALLTERE-SEAsia.com All rights reserved.