DALIAN MEDICAL UNIVERSITY

สถาบัน: มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน ( Dalian Medical University) ติดอันดับ 1 ใน 50 ของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษทั้งหมดของจีนและหลักสูตรแพทยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนยังได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) อีกด้วย มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนก่อตั้งในปีค.ศ. 1947 ในชื่อ Guandong Medical College ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อและย้ายที่ตั้งหลายครั้งจนกระทั่งในปีค.ศ. 1994 Dalian Medical College ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจาก The State Education Commission และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยตรงของรัฐบาลประจำมณฑลเหลียวหนิง นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยการแพทย์ ต้าเหลียนมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ในหลากหลายสาขาวิชาและหลักสูตรอื่นๆ มากกว่า 28 สาขาวิชาอีกด้วย

มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนเปิดสอนใน 2 วิทยาเขตซึ่งวิทยาเขตฝั่งใต้ (The South Campus) เป็นที่ตั้งของอาคารเรียน หอพักและศูนย์กีฬา ส่วนที่วิทยาเขตฝั่งเหนือ (The North Campus) กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่มากกว่า 4,400 คน ในปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งหมดประมาณ 10,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติกำลังศึกษาอยู่ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกมากกว่า 300 คน นอกจากนั้นมหา วิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนยังมีโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั่วโลกมากกว่า 100 แห่งทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและยูเครนเป็นต้น มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนได้ลงทุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยเป็นจำนวนเงินมากกว่า 80 ล้านหยวน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนมีโรงพยาบาลพันธมิตรที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของจีน 2 แห่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริง

 

ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองต้าเหลียน บนปลายคาบสมุทรเหลียวตงในมณฑลเหลียวหนิง ต้าเหลียนเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเมืองเสิ่นหยาง ต้าเหลียนเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมดีเลิศจนได้รับการจัดอันดับจากองค์การสห ประชาชาติให้เป็นหนึ่งในเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมในปี 2001 ต้าเหลียนจัดได้ว่าเป็นเมืองที่สะอาดและมีอากาศที่ดีที่สุดทางตอนเหนือของประเทศจีน ต้าเหลียนมีประชากรประมาณ 6 ล้านคน ต้าเหลียนเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและมีท่าเรือที่สำคัญที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันออกเฉียง เหนือของจีนจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ ฮ่องกงแห่งจีนเหนือ” ต้าเหลียนยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียง เนื่องจากต้าเหลียนเป็นเมืองที่งดงามด้วยภูมิประเทศที่ติดทะเลและมีเนินเขา

ต้าเหลียนมีสภาพอากาศแบบมรสุม อากาศไม่หนาวเกินไปในฤดูหนาว อุณหภูมิต่ำสุดใน

ฤดูหนาวประมาณ -9 องศาเซลเซียส และอากาศไม่ร้อนเกินไปในฤดูร้อน อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อนประมาณ

26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีของเมืองต้าเหลียนประมาณ 10 องศาเซลเซียส

 

หลักสูตร: มหา วิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและโทภาคภาษาอังกฤษ ในสาขาดังต่อไปนี้

 • ระดับปริญญาตรี เปิดสอนในสาขาดังต่อไปนี้
 • หลักสูตรแพทยศาสตร์ (MBBS: Bachelor of Medicine and Surgery) ใช้เวลาเรียน 6 ปีการศึกษา
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ (Bachelor of Dental Surgery) ใช้เวลาเรียน 5 ปีการศึกษา
    • ระดับปริญญาโท เปิดสอนในสาขาดังต่อไปนี้
     • หลักสูตรแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต ในมากกว่า 30 สาขาวิชาเฉพาะ ใช้เวลาเรียน 3 ปีการศึกษา
     • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต ใช้เวลาเรียน 3 ปีการศึกษา
 

 

ที่พัก : นักศึกษาต่างชาติจะได้พักในหอพักนักศึกษานานาชาติในหอพัก 6 แห่งที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งภายในมหาวิทยาลัยมีโรงอาหาร 5 แห่ง ศูนย์หนังสือ 2 แห่งและศูนย์สันทนาการและกีฬา รวมทั้งศูนย์พยาบาล นอกจากนี้มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนยังจัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการต่างๆ ไว้ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันและช่วยนักศึกษาให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่

 

เทอมการศึกษา: มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณต้นเดือนกันยายนของทุกปีและปิดภาคเรียนที่ 2 ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี

 

การสมัครเข้าเรียนต่อ: มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน ปีละ 1 ครั้ง เท่านั้นคือ “ นักศึกษาที่สนใจสมัครจะต้องยื่นใบสมัครภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี” เพื่อเข้าศึกษาในเทอมฤดูใบไม้ร่วงเดือนกันยายน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Copyright © ALLTERE-SEAsia.com All rights reserved.