เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในประเทศจีน

 1. แบบฟอร์มใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการเข้าศึกษาต่อที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
 2. แบบฟอร์มใบสมัครของ ALLTERE พร้อมแบบฟอร์ม Student Undertaking and Indemnity ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
 3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปลาย (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษที่มีตราประทับจากโรงเรียนที่นักเรียนสำเร็จการศึกษา ในกรณีที่นักเรียนสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในต่าง ประเทศ นักเรียนควรยื่นสำเนาใบรายงานผล “A” Level หรือ “O” Level ที่มีตราประทับจาก British Council
 4. สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรายละเอียดของนักเรียน) ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันเปิดเรียนและก่อนวันหมดอายุ)
 5. สำเนาสูติบัตรที่แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับรับรองจากกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ
 6. รูปถ่ายหน้าตรงสีหรือขาว-ดำ ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนต่อและขอวีซ่า

 1. นักเรียนยื่นแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ (ขอรับแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ ALLTERE หรือสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย) พร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ ALLTERE หรือสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย
 2. ทันทีที่ ALLTERE ได้รับแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารต่างๆ แล้ว หากมีคำถามหรือข้อสงสัยALLTERE จะติดต่อกลับมายังสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย
 3. ALLTERE จะส่งเอกสารทั้งหมดไปที่คณะกรรมการพิจารณาใบสมัครของนักเรียนนานาชาติประจำมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อ
 4. มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการพิจารณาผ่าน ALLTERE ว่าตอบรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อหรือไม่ และส่งใบตอบรับ (Admission Notice Letter) พร้อมใบแจ้งรายละเอียดค่าประสานงานและดำเนินการของ ALLTERE ( ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย)
 5. เมื่อนักเรียนได้รับใบตอบรับจากมหาวิทยาลัยและใบแจ้งรายละเอียดค่าประสานงานและดำเนินการของ ALLTERE แล้ว นักเรียนจะต้องชำระเงินตามยอดเงินที่ระบุในใบตอบรับจากมหาวิทยาลัยและใบแจ้งค่าประสานงานและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อนักเรียนโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ ALLTERE หรือสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย เพื่อส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป
 6. ALLTERE จะเป็นผู้ประสานงานขอรับแบบฟอร์มจดหมายเชิญเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่านักเรียน(JW202) จากกระทรวงศึกษาธิการของจีน
 7. ในระหว่างที่นักเรียนรอแบบฟอร์มจดหมายเชิญนั้น นักเรียนจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อศึกษาต่อตามที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยกำหนด (ขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้ที่ ALLTERE หรือสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย) ที่โรงพยาบาลรัฐบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้นยกเว้นที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและนักเรียนควรจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการขอวีซ่านักเรียนและเอกสารที่จะต้องนำติดตัวไปเพื่อใช้ในวันรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย
 8. นักเรียนจะต้องแจ้งรายละเอียดการเดินทางของนักเรียนกับ ALLTERE หรือสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยเพื่อขอรับบริการรับที่สนามบิน (Airport Pick-up Service) อย่างน้อย 20 วันก่อนวันเดินทางเพื่อแจ้งกับทางมหาวิทยาลัยต่อไป เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าที่ของ ALLTERE ประจำเมืองนั้นๆ จะเป็นผู้รอรับนักเรียนที่สนามบินที่ใกล้มหาวิทยาลัยที่สุด
 9. เมื่อนักเรียนได้รับแบบฟอร์มจดหมายเชิญจาก ALLTERE หรือสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยแล้ว นักเรียนควรยื่นขอวีซ่านักเรียนที่ที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยที่ใกล้ที่สุด
 10. หากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพิจารณาให้วีซ่ากับนักเรียน นักเรียนจะได้รับวีซ่านักเรียน (X visa) ซึ่งนักเรียนจะต้องนำเอกสารทุกฉบับที่ได้รับคืนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยติดตัวไปประเทศจีนด้วย เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินในประเทศจีนและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในวันรายงานตัว หากนักเรียนมิได้นำเอกสารดังกล่าวโดย เฉพาะใบตรวจร่างกายติดตัวไปด้วย นักเรียนจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายอีกครั้งที่สำนักงาน The Administration for Entry-Exit Inspection and Quarantine ประจำเมืองที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ โดยนักเรียนจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด ในกรณีที่นักเรียนไม่ผ่านการตรวจร่างกาย 2 ครั้ง นักเรียนจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด
 11. ก่อนการเดินทางนักเรียนควรเข้ารับฟังการปฐมนิเทศก่อนการเดินทางจาก ALLTERE หรือสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย ซึ่งนักเรียนจะได้รับทราบข้อมูลและคำแนะนำที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในประเทศจีน และนักเรียนควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
 12. เมื่อนักเรียนเดินทางถึงสนามบิน เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าที่ของ ALLTERE จะมารอรับนักเรียน เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรแล้ว ให้นักเรียนมองหาป้ายที่มีโลโก้ของ ALLTERE ที่มีชื่อนักเรียนติดอยู่ จากนั้นเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวจะพานักเรียนไปส่งยังหอพักนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย
 13. นักเรียนจะต้องไปรายงานตัวพร้อมเอกสารต่างๆ ที่แผนกนักเรียนต่างชาติในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 14. หากนักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ ALLTERE ในประเทศจีนหรือสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการขอวีซ่านักเรียนประเทศจีน

 1. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
 2. แบบฟอร์มจดหมายเชิญ (JW202) และใบตอบรับ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. แบบฟอร์มตรวจร่างกายของสถานทูตเอกอัครราชทูตจีน ที่โรงพยาบาล (ที่นักเรียนเข้ารับการตรวจ) กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมสำเนาเอกสารการตรวจร่างกายทุกฉบับ 1 ชุด
 4. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันเปิดเรียนและก่อนวันหมดอายุ) รูปถ่ายหน้าตรงสีหรือขาว-ดำ ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ
 5. ในกรณีที่นักเรียนหรือผู้ปกครองเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ควรนำใบเปลี่ยนชื่อ/ นามสกุลไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมสำเนา 1 ชุด
 6. ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า (อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาสอบถามที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย)
   • 4 วันทำการ 1,000 บาท
   • 2-3 วันทำการ 1,800 บาท
   • 1 วันทำการ 2,200 บาท

 

เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปประเทศจีน

 1. แบบฟอร์มจดหมายเชิญ (JW202) และใบตอบรับ (Admission Notice Letter) ฉบับจริง
 2. ใบรับรองผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปลาย (Transcript) ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง ที่มีตราประทับจากโรงเรียนที่นักเรียนสำเร็จการศึกษา ในกรณีที่นักเรียนสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในต่างประเทศ นักเรียนควรยื่นใบรายงานผล “A” Level หรือ “O” Level ฉบับจริง ที่มีตราประทับจาก British Council
 3. แบบฟอร์มตรวจร่างกายของสถานเอกอัครราชทูตจีน ที่โรงพยาบาล(ที่นักเรียนเข้ารับการตรวจ) กรอกข้อมูลครบถ้วนฉบับจริง พร้อมฟิลม์เอ็กซ์เรย์
 4. สำเนาสูติบัตรที่แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่าง ประเทศ
 5. รูปถ่ายหน้าตรงสีหรือขาว-ดำ ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 10 ใบ

 

 

Copyright © ALLTERE-SEAsia.com All rights reserved.